Ordningsregler

Allmänna ordningsregler för Brf Stormen

De allmänna ordningsreglerna för föreningen har till uppgift att reglera hur vi medlemmar förhåller oss till varandra. Då människor är olika kan reglerna uppfattas olika av medlemmar. En utgångspunkt för boendet i en bostadsrättsförening är dock att medlemmarna tar hänsyn till varandra och till del accepterar att alla inte är lika.

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som medlem och bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands-hyresgäster. Reglerna gäller således för alla boende i föreningen och för eventuellt inhyrda hantverkare eller dylikt.

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar leder inte till uppsägning. Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot regler att följa dessa. Om medlem eller hyresgäst trots uppmaning inte följer dessa regler, kan det blir fråga om uppsägning.

Anslagstavlor

Föreningen har anslagstavlor i entréerna. Dessa anslagstavlor är avsedda för meddelanden från föreningen, inte för andra interna eller externa meddelanden. Medlem kan medges undantag att sätta upp meddelande på anslagstavlan efter förfrågan hos vicevärd. Sådant meddelande ska märkas med datum för uppsättande och tas ner senast inom 30 dagar.

Avgifter – årsavgift, påminnelseavgift och avgifter vid köp och pantsättning

Årsavgiften uppgick 2015-01-01 till i genomsnitt 470 kronor per kvadratmeter. Avgiften betalas månadsvis i förskott. I samband med månadsavgiften betalas även andra avgifter som hyreskostnad för p-plats, garage, förråd och el.

Påminnelseavgift uttas med 60 kronor vid försenad betalning av månadsavgift.

Vid överlåtelse debiteras köparen en avgift med 2,25 procent av basbeloppet (1001 kronor 2015)

Vid pantsättning debiteras en avgift med 1 procent av basbeloppet (445 kronor 2015)

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning skall godkännas i förväg av styrelsen. Som andrahandsuthyrning räknas även upplåtelse eller utlåning utan hyra till släkting eller familjemedlem. Kontakta vicevärd i god tid innan du önskar hyra ut i andra hand. Andrahandsuthyrning är tillåten, om den följer vad som framgår av Bostadsrättslagen, och styrelsen beslutat att medge andrahandsuthyrning. Flytt till annan ort för att arbeta eller studera kan vara underlag för att medge andrahandsuthyrning, liksom att provbo som sambo. Föreningen medger dock endast uthyrning för längre period och till samma hyresgäst. Korttidsuthyrning till olika hyresgäster medges inte.

Andrahandsuthyrning medges normalt med 6 månader åtgången, undantagsvis längre period.

Vid andrahandsuthyrning debiteras en avgift med 10 % av basbeloppet per år. Vid kortare tid än ett år minskas denna med motsvarande 1/12 för varje månad färre än 12 månader. (371kronor per månad 2015)

Ansvarsfördelning mellan Brf Stormen och medlem avseende våtrum

Föreningsstämman har 1996 fastställt regler för vad som gäller vid renovering av badrum, och vad som är medlems och vad som är föreningens ansvar. Styrelsens har gjort vissa anpassningar av beslutet utifrån förändringar som har skett sedan föreningsstämman fastställde reglerna. Huvudregeln – som finns i Bostadsrättslagen – är att föreningens ansvar är ytskiktet, medan medlemmen ansvarar för det invändiga som kakel, klinkers, plastmattor, tvättställ, toalett etc. Viktigt är att det invändiga arbete som medlemmen ansvarar för utförs av legitimerad och auktoriserad hantverkare. Om hantverkaren inte har sådan legitimation gäller inte heller den särskilda bostadsrättsförsäkringen som föreningen har tecknat för samtliga medlemmar. Medlemmen kan då bli totalansvarig för kostnaderna vid en t.ex. vattenskada eller dylikt.

Ansvarsfördelningen finns som Bilaga 6.

Balkonger

Parabolantenn ska vara fackmannamässigt fäst på balkongen, dock inte på balkongräcket. Placering av antenn på annan plats kräver särskilt beslut av styrelsen.

Markis får sättas upp på balkong, utan särskilt medgivande från styrelsen. Uppsättandet ska vara fackmässigt genomfört.

Inglasning av balkonger sker på medlems initiativ och kostnad. Byggnadslov ska alltid sökas från Uppsala kommun innan inglasning sker. Aluminiumprofiler ska användas vid inglasning.

Blomlådor får sättas upp på balkonger, men dessa ska fästas på sådant sätt att blomlådorna inte lossnar. Medlem är ansvarig för att blomlådor fästs på säkert sätt.

Grillning får inte ske på balkonger.

Rökning är tillåten på balkonger, men fimpar får inte slängas på marken nedanför balkongen.

Mattor får inte skakas från balkongen. Inte heller får skräp sopas ut från balkonger så att det kan hamna på nedanför liggande balkonger.

Mattor får inte läggas direkt på balkonggolven. Mattor som ligger direkt på balkongerna blir blöta vid regn. Får de ligga kvar riskerar hela balkonggolvet att få skador.

Barnvagns- och rullatorrum, regler för användning

Barnvagnrum finns på nedre botten vid samtliga entréer. Rummen får endast användas för barnvagnar och rullatorer. För rullatorer kan i vissa fall även särskilda rullatorsgarage ställas upp. Vid behov av särskilt rullatorsgarage kontakta vicevärd. Det är enligt brandskyddsmyndigheten inte tillåtet att ställa barnvagnar eller rullatorer i trappuppgången, varför även besökande bör använda barnvagnsrummen för dessa utrustningar.

Det är inte tillåtet för medlem att använda barnvagnsutrymmet för annan förvaring. Genomgång av barnvagnrummen görs två gånger per år – 1 april och 1 november – och finns där då annat förvarat, tas detta bort direkt.

Bilparkering, gästparkering och förbud att parkera på gården

Föreningen har fem gästparkeringar som är gratis. Gästparkering på föreningens gästparkeringsplatser är endast tillåten med gällande gästparkeringstillstånd. Parkeringen får endast användas av tillfälliga besökare till bostadsrättshavare och max 48 timmar utan avbrott. Skall en gäst stå längre tid hänvisas till de avgiftsbelagda parkeringarna i slutet av Stormgatan respektive Regngatan. Parkeringstillstånd för gästplatser ska placeras på instrumentbrädan så att den är synlig genom vindrutan. Bostadsrättshavare, inneboende eller andrahandshyresgäster har inte rätt att för egen del nyttja gästparkeringen. Gästparkeringskort lämnas ut av vicevärd.

Är gästparkeringarna upptagna finns allmän parkering för en krona per timma i slutet av Stormgatan och i slutet av Regngatan.

Parkering inne på gården är förbjuden. Framför soprummen råder stannförbud. Infart på gården får göras för i- och urpackning, dock högst under tio minuter. Stopp ska i dessa fall ske parallellt med soprummet. Du får alltså INTE blockera möjligheterna för sopbilarna att hämta sopor! Har medlem behov av längre stopp på gården, eller om hantverkare anlitas, ska särskilt tidsbegränsat tillstånd hämtas från vicevärd.

Föreningen har avtal med Protectus Bevakning AB om parkeringsövervakning. Eventuella parkeringsbot ska diskuteras med dem, inte med vicevärd eller styrelse. Telefonnumret till Protectus är 018 60 27 70.

Se nedan angående P-platser och garage, regler för hyra

Brandskydd

Varje lägenhet i föreningen ska ha minst en fungerande brandvarnare installerad.

Trapphus får inte belamras. Dessa ska hållas fria från annat än av styrelsen fast monterad inredning.

Cyklar, cykelgarage och rensning

Cyklar får parkeras i särskilda cykelställ på gården och inne i föreningens fem cykelrum. Cyklar får inte parkeras utanför entréer.

Cykelrensning genomförs varje vår. Vicevärd skriver meddelande om när rensning genomförs och hur denna genomförs.

Föreningslokalen Hörnan

Föreningen har en föreningslokal. Den är öppen för medlemmarna att användas i grupp eller enskilt. I lokalen finns även bastu. Bokning av lokalen sker via webb, app eller på tavla i tvättstugan. Efter bokning kan dörrarna till lokalen öppnas med din tag under den tid du bokat lokalen. Regler för användning av Hörnan läs Bilaga 7.

Fönster, ansvar

Enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar är fönster, även utvändigt medlemmens ansvar. Om annan än medlem skadat medlems fönsterruta är det inte föreningens ansvar, utan en uppgörelse mellan berörda parter och försäkringsbolag.

Medlem är ansvarig för målning och kittning mellan fönster, medan föreningen ansvarar för målning av fönster utvändigt.

Förrådsutrymmen, regler för hyra

Föreningen har ett antal förråd som hyrs ut till medlemmar. Förråden finns dels i huskropparna, på bottenvåningarna i vad som tidigare var soprum, och dels i källarvåningarna på Gränby bilgata 14-16 och Stormgatan 19-23. Den medlem som önskar hyra förråd gör anmälan till vicevärd, som informerar om månadshyrans storlek och om lediga utrymmen finns. Finns inte lediga utrymmen ställs medlem i kö för förråd, och meddelas av vicevärd när något förråd blir ledigt. Hyra av förråd avbryts alltid vid medlems avflyttning, och följer således inte med till ny medlem. Se även Källare.

Förändringar i lägenheten 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid vicevärd innan Du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

Grillning

På gården finns grillar som får användas av alla. Egna grillar får också användas på gården, men ska tas bort efter användandet. Privata grillar får alltså inte stå kvar på gården efter slutförd grillning! Städning ska alltid ske efter grillning. Grillning är inte tillåten på balkonger.

Husdjur

Innehavare av husdjur är ansvarig för djuren och ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården, i planteringar eller på lekparken. Djurets spillning ska plockas upp.

Källare

Varje medlem har ett källarförråd i källaren Gränby bilgata, eller Stormgatan 19-23. I källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Material som placerats i källargångar plockas bort och slängs.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten, inte heller från balkong.

Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder med mer finns piskställningar uppsatta på gården. Mattor får inte skakas från balkongen.

Mopeder och motorcyklar, parkering

För mopeder och motorcyklar finns möjlighet att hyra garageplats via vicevärd.

Det är förbjudet att framföra mopeder och motorcyklar inne på gården. Inte heller får mopeder och motorcyklar parkeras eller ställas upp vid cykelparkeringarna inne på gården eller i cykelhus.

P-platser och garage, regler för hyra

Föreningen har 67 garage och 92 p-platser med eller utan eluttag. Varje medlem är garanterad en plats. Vid brist på platser kan medlem som har fler än en plats få lämna tillbaka den, enligt bilagdapolicy. Vicevärd ansvarar för avtalen och också för genomförande av uppsägningar, om sådan blir aktuell. Anmälan om att hyra p-plats eller garage görs till vicevärd, som också informerar om kostnaden för förhyrning. Hyra av p-plats eller garage avbryts alltid vid medlems avflyttning, och följer således inte med till ny medlem.

Garage-/bilplatspolicy för Brf Stormenfinns som Bilaga8.

Ramper

Ramper som sätts upp vid entréer är endast avsedda för handikappade boende i berörd trappuppgång. De är inte avsedda för andra boende i trappuppgången, eller för besökande till dessa, eller till lek för barn.

Rökning

Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma lokaler. Rökning får ske på balkonger. Fimpar får dock inte slängas från balkongen, på gården, eller i övrigt på föreningens område.

Skadedjur

Förekomst av skadedjur i lägenhet ska snarast anmälas av medlem till vicevärd. Vicevärd kontaktar sedan den skadedjurshanterare, för närvarande Anticimex, som föreningen har avtal med.

Störningar

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn till andra boende. Mellan 23.00 och 07.00 ska ljudnivån i lägenheterna vara dämpad.

För övriga tider gäller att boende i flerfamiljshus måste acceptera ljud från grannar i viss grad. Dock får du som bostadsrättsinnehavare inte utsätta andra för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra grannarnas bostadsmiljö på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Enligt Bostadsrättslagen ska bostadsrättsinnehavaren vid användningen av sin lägenhet iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick.

Säkerhet

Entrédörren ska hållas stängd. Kontrollera att entrédörren går i lås efter in- och utpassering. Entrédörrarna ska alltid vara stängda mellan klockan 21.00 – 06.00 Även andra dörrar som till cykelrum, soprum, tvättstuga och källare ska hållas stängda.

Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.

Lämna inte levande ljus tända utan tillsyn.

Jordfelsbrytare finns insatta i lägenheterna i hallen. Dessa bör testas en gång per år. För kontroll av funktionsdugligheten finns en provknapp mitt på mätaren.

Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Brandvarnaren ska testas årligen.

Huvudsäkringar för el och elmätare finns i förråden (tidigare soprum) vid varje entré. Vid behov av att komma åt dessa ska du som medlem kontakta vicevärd, fastighetsskötare, ordförande eller annan medlem i styrelsen.

Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

Tillträde till lägenhet

Enligt 7 kap. 13 § bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att i vissa fall få tillträde till en lägenhet. Sådan rätt finns då föreningen vill:

  • Se om någon nödvändig underhållsåtgärd behövs
  • Kontrollera att lägenheten används för avsett ändamål
  • Se om någon väsentlig förändring gjorts utan styrelsens tillstånd
  • Undersöka om behov finns att reparera något föreningen har ansvar för
  • Utföra arbete föreningen svarar för
  • Avhjälpa akut brist
  • Utrota skadedjur
  • Visa lägenhet som ska tvångsförsäljas.

Detta är också uttryckt i föreningens stadgar § 31.

Det är föreningen som bestämmer när tillträde ska ske, men föreningen måste samtidigt visa hänsyn mot bostadsrättshavaren. Det sker genom att föreningen ger medlemmen besked i rimlig tid innan tillträdet. Några veckor bör vara tillräckligt normalt sett. Är det fråga om större arbeten måste givetvis besked lämnas i god tid. Vidare kräver lagen att föreningen ska se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

Om en bostadsrättshavare inte ger föreningen tillträde kan föreningen begära särskild handräckning hos Kronofogden för att komma in i lägenheten. Att en bostadsrättshavare vägrar tillträde kan vara skäl för en förening att förverka dennes bostadsrätt.

Trapphus

Trapphusen ska av brandsäkerhetsskäl hållasfria från saker och får inte belamras. Inga lösa föremål såsom barnvagnar får förvaras i trapphusen på grund av brandrisken. Inte heller dörrmattor får läggas utanför lägenhetsdörren.

Tvättstuga ordningsregler

Två tvättstugor och en grovtvättstuga finns i källaren på Gränby bilgata. Två tvättstugor finns på Stormgatan 19-23. Bokning av tvättid sker genom en tag du fått som tillhör din lägenhet, du kan även boka tid på displayen i tvättstugorna samt även boka tid online Tvättstugebokning.

Tvättstugor får endast användas för personlig tvätt, inte för tvätt åt andra. Tvättstugereglerna ska följas, och endast en tvättstuga bokas åt gången. Styrelsen följer kontinuerligt hur tvättstugorna används. Den som inte följer reglerna för tvättstugorna kan komma att stängas av från användning av tvättstugorna.

Tvättstugereglerna finns som Bilaga 9.

Vattenskador

Se ansvarsfördelning mellan Brf Stormen och medlem avseende våtrum.

Vid vattenskada, kontakta alltid vicevärd så snart som möjligt för konsultation om vilka åtgärder som ska vidtas, och vem som ansvarar för vad.