Stadgar

Stadgar Brf Stormen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Boende i bostadsrätt är reglerat i Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) med ändringar). Lagen lägger fast att varje bostadsrättsförening ska ha stadgar för föreningen, där bland annat regleras hur skötseln av fastigheten ska ske och medlems respektive styrelsens ansvar. Brf. Stormens föreningsstämma har genom två likalydande beslut under 2023 antagit nya, tidsanpassade stadgar. Stadgarna finns och går att läsa här som Stadgar. Vi har även Registreringsbevis.